Nieuwsbrief

MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Veel MKB-bedrijven beschouwen de loondoorbetalingsverplichting voor zieke medewerkers als een grote last. Niet alleen het financiële risico van twee jaar loondoorbetaling, maar ook de re-integratie verplichting met de bijbehorende kosten wordt vaak als onredelijk en moeilijk uitvoerbaar gezien.

Om de risico’s en re-integratie verplichtingen beheersbaar te maken hebben het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars een convenant gesloten. Onderdeel van dit convenant is de Verzuim-ontzorgverzekering.

Met een Verzuim-ontzorgverzekering dek je het financiële risico met betrekking tot de loondoorbetaling af en koop je dienstverlening in die je volledig ontzorgt bij de re-integratie van je zieke medewerkers. De re-integratiekosten worden volledig vergoed. Kortom: zekerheid en gemak.

De verzuim-ontzorgverzekering is ‘poortwachter proof’. De verzekeraar zet een casemanager in die het re-integratieproces regisseert en ervoor zorgt dat aan alle eisen van de Wet Verbetering Poortwachter wordt voldaan. Hij of zij doet dit door op tijd een bedrijfsarts in te schakelen en benodigde interventies op te starten. De kosten hiervan worden vergoed door de verzuim- ontzorgverzekering.

Met een verzuim- ontzorgverzekering koopt je een verzekeringsdekking én arbodienstverlening in. De premie van deze verzekering is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden van je medewerkers en het verzuim van je bedrijf. Een doel van de verzuim- ontzorgverzekering is om een stabiele premielast te creëren. In de voorwaarden zijn daarom afspraken geformuleerd van het maximale effect van het eigen verzuim op de premie. 

Wil je meer weten over de verzuim- ontzorgverzekering en wat wij voor je kunnen doen? Neem dan contact met ons op.