Nieuwsbrief

Nabestaandenpensioen in het nieuwe pensioenstelsel

Doorgaans zijn nabestaandenpensioenen verzekerd op risicobasis en is de hoogte van het nabestaandenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum afhankelijk van het mogelijke aantal dienstjaren van een medewerker. Bij uitdienstreden van de medewerker kom het recht op nabestaandenpensioen bij de oude werkgever te vervallen. Bij een eventuele nieuwe werkgever kan een nieuw recht op nabestaandenpensioen ontstaan. Deze zal gebaseerd zijn op de op dat moment mogelijke diensttijd bij de nieuwe werkgever, waardoor de aanspraak op nabestaandenpensioen fors lager uit kan vallen. In de praktijk kan dit schrijnende gevallen opleveren.

In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over een nieuwe methode voor het vaststellen van het nabestaandenpensioen.
  1. Voor het nabestaandenpensioen bij overlijden na de pensioendatum blijft gelden dat de hoogte 70% van het ouderdomspensioen is.
  2. De hoogte het partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum wordt onafhankelijk van de diensttijd en uitgedrukt in een percentage van het salaris. Het fiscale maximale partnerpensioen bedraagt 50% van het salaris.
  3. Het partnerpensioen betreft een levenslange uitkering, waarbij individuele keuzes mogelijk worden. Zo kan gekozen worden voor een hoog- laagconstructie of een hogere uitkering van maximaal een jaarsalaris gedurende een beperkte periode.
  4. Ook het wezenpensioen wordt verbeterd en gaat voor iedereen gelden tot 25 jaar. De fiscale maxima voor het wezenpensioen zijn 20% van het partnerpensioen voor halfwezen en 40% voor volle wezen.

Deze wijzigingen in het vaststellen van het partnerpensioen gaan in per 1 januari 2023. Het lijkt erop dat per deze datum lopende pensioenregelingen meteen aangepast moeten worden aan het nieuwe systeem. Voor het nabestaandenpensioen geldt géén overgangsregime.

In de loop van 2022 zal duidelijk worden hoe de wet definitief aangepast gaat worden. Wij zullen je tijdig informeren over deze wijziging en de consequenties voor de pensioenregeling van jouw bedrijf.